1398/01/26
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
1398/01/26
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
1398/01/25
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
1398/01/25
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم
1398/01/24
استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک از سطح ۱ به ۲ در شبکه بهداشت ودرمان خاش
استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک از سطح ۱ به ۲ در شبکه بهداشت ودرمان خاش
1398/01/24
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید مشترک استاندار و مدیران دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان از حوزه شهرستان خاش
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید مشترک استاندار و مدیران دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان از حوزه شهرستان خاش
1398/01/24
تامین زیر ساخت های بهداشت و درمان به تنهایی منجر به ارتقاء شاخص های سلامت نمی شود
تامین زیر ساخت های بهداشت و درمان به تنهایی منجر به ارتقاء شاخص های سلامت نمی شود