کلینیک تخصصی الزهرا(س)

 

برنامه حضور پزشکان در کیلنیک تخصصی الزهرا از مورخه 24/01/1398 تا 29/01/1398

شیفت

 

پنج شنبه

 

چهار شنبه

 

سه شنبه

 

دوشنبه

 

یک شنبه

 

شنبه

 

 

صبح وعصر

دکتر جامی

دکتر صدر

دکتر جامی

دکتر رزاقی

دکتر جامی

دکتر رزاقی

زنان

صبح وعصر

دکتر کردی

دکتر نیکبخت

دکتر شمیان

دکتر معتمد

دکتر نیکبخت

دکتر شمیان

داخلی

صبح وعصر

دکتر احمدی

دکتر رخشانی

دکتر احمدی

دکتر رخشانی

دکتر احمدی

دکتر رخشانی

عفونی

صبح

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

دکتر شکیبا

داخلی اعصاب

صبح

-

-

-

دکتر شیخ ویسی

دکتر شیخ ویسی

دکتر شیخ ویسی

چشم پزشکی

صبح

-

دکتر فراهاد آبادی

-

دکتر فراهاد آبادی

-

دکتر فراهاد آبادی

ارتوپدی

صبح

دکتر مولایی

دکتر مولایی

دکتر مولایی

دکتر مولایی

دکتر مولایی

دکتر شهنوازی

جراحی عمومی

صبح وعصر

دکتر جلیلی

دکتر جلیلی

دکتر جلیلی

دکتر جلیلی

دکتر جلیلی

دکتر جلیلی

ارولوژی

صبح

دکتر مهربان

دکتر مهربان

دکتر مهربان

دکتر مهربان

دکتر مهربان

دکتر مهربان

قلب وعروق

صبح

دکتر علیزاده

دکتر شمس الدینی

دکتر علیزاده

دکتر شمس الدینی

دکتر علیزاده

دکتر شمس الدینی

اطفال

عصر

-

دکتر علیزاده

دکتر شمس الدینی

دکتر علیزاده

دکتر شمس الدینی

دکتر علیزاده

 

جهت دریافت نوبت تلفنی با شماره  33725220 از تلفن ثابت و 33725220 –  054 از تلفن همراه استفاده نمایید

 


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط