فرم گزارش خطا

همکار محترم
با سلام.
فرم گزارش خطا به منظور بهره مندی از تجربیات مفید و سازنده شما طراحی گردیده است و صرفا توسط کارشناس هماهنگ کننده بیمار قابل دسترس است. بدیهی است پس از بررسی و جمع بندی نظرات، نتایج آنها بدون ذکر نام بخش در اختیار سایر بخش قرار خواهد گرفت.
از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدررانی می نمائیم.
گزارش دهنده
 نام و نام خانوادگی (اختیاری)
 نام بیمارستان
 نام بخش
 سمت فردی که مرتکب خطا شده است
شیفت
 خطا منجر به
 خطای جراحی
خطای دارویی
تشخیص
آیا خطا قابل پیشگیری بود؟
علت بروز خطا
 پیشنهاد جهت کاهش خطا

واحدهای بیمارستانی

محتوای مرتبط