بخش های بیمارستان

بخش های بستری

 1. مردان
 2. زنان
 3. نوزادان
 4. اطفال
 5. زنان وزایمان
 6. تالاسمی
 7. دیالیز
 8. اتاق عمل
 9. زایشگاه

بخش های پاراکلینیک

 1. آزمایشگاه
 2. رادیولوژی
 3. سی تی اسکن
 4. داروخانه
 5. سونوگرافی
 6. فیزیوتراپی

بخش های سرپایی

 1. اوژانس

راهنمای مراجعین

 


 

محتوای مرتبط