حراست

 

شرح وظایف حراست

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

-         کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه دانشگاه).

-         کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

-         کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط

-          نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

-         نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

-         آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

-         صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

-         همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

-         پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

-         ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

-         پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

 


محتوای مرتبط