1400/12/28
برنامه کلینیک الزهرا در ایام نوروز
برنامه کلینیک الزهرا در ایام نوروز
برنامه کلینیک الزهرا در ایام نوروز
1398/12/25
درمان و ترخیص نخستین بیمار کرونا در خاش
درمان و ترخیص نخستین بیمار کرونا در خاش
1398/12/24
اطلاعیه شماره 11 ستاد کرونای دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان
اطلاعیه شماره 11 ستاد کرونای دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان
1398/12/13
پیرو مصوبات شورای اطلاع رسانی استان و با هدف اطلاع رسانی مستمر از روند مدیریت بیماری کووید ۱۹ منتشر شد:
پیرو مصوبات شورای اطلاع رسانی استان و با هدف اطلاع رسانی مستمر از روند مدیریت بیماری کووید ۱۹ منتشر شد:
1398/12/13
حماسه آفرینی دست اندرکاران سلامت درروزهای سخت فراموش شدنی نیست، تا آخرین لحظات در کنار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستیم.
حماسه آفرینی دست اندرکاران سلامت درروزهای سخت فراموش شدنی نیست، تا آخرین لحظات در کنار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستیم.
1398/12/10
اطلاعیه شماره (3) ستاد کرونای دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان
اطلاعیه شماره (3) ستاد کرونای دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان