اعتبار بخشی

 

Description: آرم

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

بیمارستان امام خمینی (ره)  خاش

تقویم کمیته های بیمارستانی  درشش ماهه اول   سال 98

ردیف

نام کمیته

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

 

1

کمیته آموزش

17/1

17/2

18/3

17/4

17/5

17/6

 

2

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

18/1

18/2

18/3

17/4

17/5

17/6

 

3

مدیریت خطر حوادث و بلایا

18/1

18/2

18/3

17/4

17/5

17/6

 

4

کنترل عفونت

20/1

21/2

20/3

19/4

19/5

20/6

 

5

بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

20/1

21/2

20/3

19/4

19/5

20/6

 

6

ترویج زایمان طبیعی

22/1

23/2

22/3

22/4

22/5

23/6

 

7

ترویج تغذیه با شیرمادر

-

23/2

-

-

22/5

-

 

8

طب انتقال خون

24/1

-

25/3

-

22/5

-

 

9

تغذیه،دارو و تجهیزات پزشکی

24/1

-

-

24/4

-

-

 

10

اقتصاد درمان ، دارو  و تجهیزات پزشکی

24/1

-

-

24/4

-

-

 

11

مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج

26/1

25/2

27/3

26/4

24/5

25/6

 

12

اورژانس /تعیین تکلیف بیماران/ تریاژ

28/1

28/2

29/3

29/4

26/5

27/6

 

15

اخلاق پزشکی

28/1

28/2

29/3

29/4

26/5

28/6

 

16

پایش و سنجش کیفیت

31/1

-

30/3

-

31/5

-

 

17

کمیته ایمنی بیمار

31/1

31/2

30/3

31/4

31/5

31/6

 

18

تیم مدیریت اجرایی

31/1

31/2

30/3

31/4

31/5

31/6

 


واحدهای بیمارستانی

محتوای مرتبط