مدیر خدمات پرستاری

 

حسینعلی نیاز کیخا 

کارشناس پرستاری 

سابقه خدمت 23سال

ازسال1370-1372 انجام طرح نیروی انسانی زابل

ازسال1372لغایت 1374بصورت قراردادی بیمارستان زابل

ازسال 1374 تابحال خاش

ازسال1374لغایت1375 سرپرستار بخش داخلی -جراحی

ازسال1376تا1386 سوپروایزربالینی

ازسال1386تا1395 مدیرپرستاری

شماره تماس-33716226ریاست

محتوای مرتبط